معنی مضر

  • mozer[r]
  • harmful, injurious, noxious

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary