معدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کان
 • فونتیک فارسی

  ma'dan
 • اسم
  mine
  • - فروریزی معدن تلفات سنگینی به بار آورد.

  • - The cave-in of the mine caused heavy casualties.
  • - این مغازه مثل معدن طلاست.

  • - This shop is a gold mine.
  • - همه‌ی طلای این معدن استخراج شده است.

  • - All of this mine's gold has been extracted.
 • خزانه، مخزن
 • فونتیک فارسی

  ma'dan
 • اسم
  treasury, treasure house, font, coffer
  • - کتابخانه معدن دانش بود.

  • - The library was a treasure house of knowledge.
  • - موزه معدن تاریخ بود.

  • - The museum was a treasure house of history.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معدن

پیشنهاد و بهبود معانی