موی دماغ شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اذیت کردن
 • فونتیک فارسی

  mooye damaagh shodan
 • فعل لازم
  to bother, to bother someone
  • - نمی‌خواهم وقتی داری کار می‌کنی، موی دماغت شوم.

  • - I don't want to bother you while you're working.
  • - همیشه با سوال‌های مداومش موی دماغ او می‌شود.

  • - She always bothers him with her constant questions.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موی دماغ شدن

پیشنهاد و بهبود معانی