معنی نامحدود

  • naamahdood
  • unlimited, [math.] indeterminate

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary