پسرفت کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پسروی کردن
 • فونتیک فارسی

  pasraft kardan
 • فعل لازم
  to retrograde, to retreat, to go backwards, to regress, to relapse
  • - بعد از چند ماه پیشرفت نمراتش شروع به پسرفت کرد.

  • - After a few months of progress, his grades started to regress.
  • - به نظر می‌رسید عملکرد تیم پسرفت کرده است.

  • - The team's performance seemed to regress.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پسرفت کردن

پیشنهاد و بهبود معانی