چشم و همچشمی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • رقابت
 • فونتیک فارسی

  cheshmo hamcheshmi
 • اسم
  emulation, trying to keep up with the Joneses, competition, vying, rivalry, challenge
  • - پسرها برای تحت تاثیر قرار دادن او چشم و هم‌چشمی می‌کردند

  • - The boys were vying to impress her
  • - بچه2ها برای جلب توجه معلم چشم و هم‌چشمی می‌کردند

  • - The children were vying for the teacher's attention
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم و همچشمی

پیشنهاد و بهبود معانی