ژرف نگرانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • وابسته به ژرف اندیشی، با فکر عمیق، ژرف اندیشانه
  • فونتیک فارسی

    zharfnegaraane
  • قید صفت
    deep-thinking, insightful, percipient, insightfully, ruminatively, cogitatively

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)