کمان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • جنگ‌افزاری به صورت چوب خمیده
 • فونتیک فارسی

  kamaan
 • اسم
  bow, crossbow, longbow
  • - تیر و کمان

  • - bow and arrow
  • - زه این کمان پاره شده است.

  • - This bow's string has snapped.
 • نیم‌دایره، قوس
 • فونتیک فارسی

  kamaan
 • اسم
  arc, arch, crescent
  • - کمان‌ابرو

  • - having arched eyebrows
  • - کمان دایره

  • - arch of a circle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کمان

لغات نزدیک کمان

پیشنهاد و بهبود معانی