فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fireweed

American: ˈfaɪəˌrwid British: ˈfaɪəˌrwid
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fireweed

  1. noun Tall North American perennial with creeping rootstocks and narrow leaves and spikes of pinkish-purple flowers occurring in great abundance in burned-over areas or recent clearings; an important honey plant
    Synonyms: giant willowherb, rosebay-willowherb, wickup, Epilobium angustifolium
  2. noun An American weedy plant with small white or greenish flowers
    Synonyms: Erechtites hieracifolia

ارجاع به لغت fireweed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fireweed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fireweed

لغات نزدیک fireweed

پیشنهاد بهبود معانی