«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Front معنی

 • American English phonetic: frʌnt
 • British English phonetic: frʌnt
(Noun), (Verb - use participle), (Verb - transitive), (Verb - intransitive), (Adjective), (Adverb), (Indefinite Article)
 • جلو، پیش
 • جلو، پیش، صف پیش، نما، طرز برخورد، جلودار، منادی،جبهه جنگ، بطرف جلو، روکردن به، مواجه شده با،روبروی هم قرار دادن، مقدمه نوشتن بر، درصف جلوقرارگرفتن
  • - put the statue so that the front faces the light
  • - مجسمه را جوری قرار بده که صورت آن به طرف نور باشد.
  • - to put on a serious front
  • - قیافه جدی به خود گرفتن
  • - her sorrow is a mere front
  • - حزن او چیزی جز تظاهر نیست.
  • - toward the front of the book
  • - در صفحات اول کتاب
  • - the front page of the newspaper
  • - صفحه‌ی اول روزنامه
  • - in front of the building
  • - در جلو ساختمان
  • - the front door
  • - درب جلو
  • - the front seat of a car
  • - صندلی جلو اتومبیل
  • - the front-page news
  • - اخبار صفحه‌ی اول (روزنامه)
  • - we walked along the front
  • - ما در راستای کرانه قدم زدیم.
  • - he was sent to the front
  • - او را به جبهه فرستادند.
  • - the National Front
  • - جبهه‌ی ملی
  • - to serve at the front
  • - در جبهه خدمت کردن
  • - front line
  • - خط مقدم جبهه، خط مقدم، خط اول
  • - to present a united front
  • - هم‌بستگی نشان دادن
  • - on the home front, the president's popularity is on the increase
  • - در داخل کشور محبوبیت رئیس‌جمهور رو به افزایش است.
  • - the political front
  • - زمینه‌ی سیاسی
  • - he is the party's front in our town
  • - او نماینده‌ی حزب در شهر ما می‌باشد.
  • - the front of the building is painted red
  • - نمای ساختمان قرمز رنگ شده است.
  • - front view
  • - نمای جلو
  • - a cold front from the west
  • - جبهه‌ی هوای سرد از جانب غرب
  • - front sound
  • - آوای پیشین
  • - they fronted the enemy at Hastings
  • - آنان در هیستینگز با دشمن روبرو شدند.
  • - he has been chosen to front the new show
  • - او را به سمت مجری برنامه جدید انتخاب کرده‌اند.
  • - the house was fronted with white stone
  • - روکار خانه از سنگ سپید بود.
  • - a house fronting onto the sea
  • - خانه‌ای رو به دریا
  • - a front for something
  • - چیزی که در لوای آن کار غیرقانونی انجام می‌شود، وسیله‌ی پنهان‌کاری(چیزی)
  • - the barber shop is a front for their illegal trade in heroin
  • - مغازه‌ی سلمانی، دادوستد غیرقانونی هروئین توسط آنان را پنهان می‌کند.
  • - fornt man
  • - (عامیانه) 1- رهبر، نماینده 2- (رادیو و تلویزیون) گوینده
  • - in front of
  • - در جلو، پیشاپیش
  • - he was marching in front of the column of soldiers
  • - او پیشاپیش ستون سربازان حرکت می‌کرد.
  • - he sat in front of me
  • - او جلو من نشست.
  • - up front
  • - در جلو
  • - she sat up front next to the driver
  • - او جلو و کنار راننده نشست.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator