Gastraea

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

gastrea نیز نوشته می‌شود ولی حالت نوشتار gastraea رایج است.

 • Noun
  جانورشناسی زیست‌شناسی گاستریا (فرضیه‌ای که ارنست هکل (زیست‌شناس و فیلسوف برجسته‌ی آلمانی) درباره‌ی تکامل جانوران ارائه‌ کرد)
  • - According to the gastraea hypothesis, all animals evolved from a common ancestor.
  • - بر اساس فرضیه‌ی گاستورا، همه‌ی حیوانات از یک جد مشترک تکامل یافته‌اند.
  • - The gastrea is an important concept in evolutionary biology.
  • - گاسترا مفهوم مهمی در زیست‌شناسی فرگشتی است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک gastraea

پیشنهاد و بهبود معانی