Give Someone The Worst Of It

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    شکست دادن، در بدترین وضع قرار دادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک give someone the worst of it

پیشنهاد و بهبود معانی