Go Into Liquidation

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    (شرکت یا مؤسسه‌ی بازرگانی) دارایی‌ها را نقد کردن و قرض‌ها را دادن و شرکت را منحل کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک go into liquidation

پیشنهاد و بهبود معانی