با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Up

ʌp ʌp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  upped
 • شکل سوم:

  upped
 • سوم شخص مفرد:

  ups
 • وجه وصفی حال:

  upping
 • شکل جمع:

  ups
 • adjective adverb noun preposition countable A2
  بالا، روی، بالای، در بلندی، جلو، بر فراز، قرار داشتن در مکان یا موقعیتی بالاتر
  • - He went up north.
  • - به شمال رفت.
  • - to keep up with the times
  • - با زمان برابر بودن (از زمان عقب نبودن)
  • - He is always up on the news.
  • - او همیشه از اخبار مطلع است.
  • - Mina is up for reelection.
  • - قرار است مینا دوباره در انتخابات شرکت کند.
  • - The house is now up for sale.
  • - اکنون خانه در معرض فروش است.
  • - boys from fourth grade up
  • - پسران از کلاس چهارم به بالا
  • - from childhood up
  • - از کودکی به بعد
  • - to bring a subject up
  • - موضوعی را پیش کشیدن
  • - to lay up provisions for winter
  • - برای زمستان آذوقه کنار گذاشتن
  • - to tie up the package
  • - بسته را خوب بستن
  • - He ate up the cake.
  • - تمام کیک را خورد.
  • - to rein up a horse
  • - اسب را درست مهار کردن
  • - Fatima cleaned her room up.
  • - فاطمه اتاق خود را خوب تمیز کرد.
  • - to light (up) a cigarette
  • - سیگار روشن کردن
  • - Pari wrote (up) a story.
  • - پری یک داستان نوشت.
  • - Parviz discovered that he was up with their best athletes.
  • - پرویز پی برد که با بهترین ورزشکاران آن‌ها برابر بود.
  • - Life is full of ups and downs.
  • - زندگی پر از فراز و نشیب است.
  • - Business activity is on the up.
  • - فعالیت بازرگانی رو به افزایش است.
  • - We are up against other problems too.
  • - مشکلات دیگری را نیز در پیش داریم.
  • - The escaped prisoner was up to something again.
  • - زندانی فراری دوباره درصدد انجام کاری بود.
  • - room for up to five passengers
  • - جا برای حداکثر پنج مسافر
  • - up to now
  • - تاکنون
  • - He is in debt up to his neck.
  • - او تا گردن (خرخره) زیر قرض است.
  • - The final decision is up to you.
  • - تصمیم نهایی با شماست.
  • - The score is seven up.
  • - امتیاز مسابقه هفت به هفت است.
  • - My income is up.
  • - درآمدم بالا رفته است.
  • - The car window is up.
  • - شیشه‌ی اتومبیل بالا است.
  • - The wheat is up now.
  • - گندم اکنون بالا آمده است (رشد کرده است).
  • - The sun is still up.
  • - خورشید هنوز بالا است.
  • - The river is dangerously up.
  • - رودخانه به‌طور خطرناکی بالا آمده است.
  • - Ali is up every morning at six.
  • - هر بامداد علی ساعت شش برمی‌خیزد.
  • - I was up all last night.
  • - دیشب اصلاً نخوابیدم.
  • - Shohreh swam up the river.
  • - شهره به‌سوی بالای رودخانه شنا کرد.
  • - Yassi looked at him with an up glance.
  • - یاسی با نگاه رو به بالا به او نظر افکند.
  • - the up escalator
  • - پلکان برقی بالا سوی
  • - She climbed up the social ladder.
  • - به بالای نردبان اجتماعی صعود کرد.
  • - don't get worked up!
  • - هیجان‌زده نشو!
  • - Once again the Indian tribes were up.
  • - یک بار دیگر قبایل سرخپوست دست به شورش زدند.
  • - The fighter's blood was up.
  • - خون جنگجویان به جوش آمده بود.
  • - Her anger was up.
  • - خشم او بالا گرفت.
  • - His house is up the road.
  • - خانه‌ی او در بالای جاده است.
  • - when the wind is up
  • - وقتی که باد زیاد می‌شود
  • - We are six points up.
  • - (در مسابقه) ما شش امتیاز جلو هستیم.
  • - Our players are up for the game.
  • - بازیکنان ما آماده‌ی مسابقه هستند.
  • - The computer is up.
  • - کامپیوتر روشن است.
  • - I went to the alley to see what was up.
  • - به کوچه رفتم تا ببینم چه خبر است.
  • - Something seems to be up.
  • - مثل اینکه یک چیزی در شرف وقوع است.
  • - Pari is up on her homework.
  • - پری دارد تکلیف درسی خود را انجام می‌دهد.
  • - Your time is up.
  • - وقت شما تمام است.
  • - His tour of duty is nearly up.
  • - مأموریت او تقریباً رو به پایان است.
  • - He knows which industries are up and which are down.
  • - او می‌داند که کدام یک از صنایع درحال ترقی و کدام یک درحال نزول است.
  • - He was well up in his class.
  • - او کاملاً در صدر کلاس خود قرار داشت.
  • - Prices are going up.
  • - قیمت‌ها رو به ترقی است.
  • - Abbas was well up to the average of his class.
  • - عباس با میانگین کلاس خود کاملاً برابر بود.
  • - Today I don¨t feel quite up to par.
  • - امروز حالم مثل همیشه نیست.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  بالا بردن، افزایش دادن، توسعه دادن، افزودن
  • - Meat production was upped.
  • - تولید گوشت زیاد شد.
  • - to up prices
  • - قیمت‌ها را بالا بردن
 • verb - intransitive
  بالا رفتن، صعود کردن، ترقی کردن
 • verb - intransitive
  بلند شدن، برخاستن
  • - He up and left.
  • - برخاست و رفت.
  • - The old man upped and fell again.
  • - پیرمرد بلند شد و دوباره افتاد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد up

 1. preposition Situated above
  Synonyms: at the top of, at the crest of, at the summit of, at the apex of, nearer the top of, nearer the head of, nearer the source of
  Antonyms: down, nearer the bottom of, farther from the head of
 2. preposition Moving from the earth
  Synonyms: upward, uphill, skyward, heavenward, away from the center of gravity, perpendicularly, into the air, higher, away from the earth
  Antonyms: down
 3. adjective Happening
  Synonyms: under consideration, being scrutinized, elate, moot, live, current, elated, pertinent, astir, timely, relevant, elevated, pressing, urgent, overjoyed
 4. verb To increase in amount
  Synonyms: increase, boost, raise, jump, elevate, hike, ascend, raise-up, awake, jack, rise
 5. adjective Next
  Synonyms: after, in-order, prospective
 6. adverb Spatially or metaphorically from a lower to a higher position
  Synonyms: upwards, upward, upwardly
  Antonyms: down
 7. adjective Getting higher or more vigorous
  Synonyms: improving
 8. adjective Expired
  Synonyms: lapsed, elapsed, run out, terminated, invalid, ended, come to a term, outdated, exhausted, finished, done
  Antonyms: continuing, current, valid

Phrasal verbs

 • up to

  تا حدی، به‌ میزان

  تا، حداکثر

  تصمیم‌گیرنده‌ی کاری بودن، کاری را برعهده داشتن، مسئول کاری بودن، مربوط شدن به کاری

Collocations

Idioms

 • hands up!

  دستها بالا! (به علامت تسلیم)

 • it's all up with him (or her etc)

  کارش ساخته است، وضعش خراب است

 • on the up and up

  (عامیانه) بی‌شیله‌پیله، بی‌پرده‌پوشی، صادقانه

 • up against

  (عامیانه) در مقابل، رو در روی

 • up against it

  (عامیانه) دچار مشکلات (به‌ویژه مشکلات مالی)

 • up and around (or about)

  از بستر (بیماری) برخاسته و دوباره مشغول فعالیت (شده)

 • up and doing

  در فعالیت، مشغول، دست به کار

 • up for

  1- (انتصاب یا انتخابات و غیره) نامزد، کاندید 2- درحال محاکمه شدن، مورد محاکمه، در دست دادرسی، در دادگاه 3- ( عامیانه)حاضر به شرکت (درکاری)

 • ups and downs

  پستی و بلندی، فراز و نشیب

 • up to

  درصدد، مشغول

 • up to the ears

  تا بناگوش، (قرض یا گرفتار یا کار و غیره) تا خرخره

 • up with...

  زنده باد...، مرحبا به ...

لغات هم‌خانواده up

ارجاع به لغت up

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «up» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/up

لغات نزدیک up

پیشنهاد بهبود معانی