Put (something) Into Position

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    در جای خود قرار دادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک put (something) into position

پیشنهاد و بهبود معانی