Put (something) Out To Contract

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    به مقاطعه دادن، (در مورد شرکت بزرگتر) کاری را طبق قرارداد قبول کردن و سپس به مقاطعه کاران کوچکتر تفویض کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک put (something) out to contract

پیشنهاد و بهبود معانی