معنی راحتی

  • raahati
  • comfort, convenience, coziness, ease, easiness, easy, homeliness, homeyness

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary