معنی شرایط

  • sharaay(')et
  • conditions, terms, qualifications

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary