«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

معنی شیر

 • (اسم) وسیله‌ای برای باز و بسته کردن جریان سیال
 • shir
 • tap, faucet, valve, heads, cock, spigot
  • - شیر آب را باز نگذار!
  • - don't leave the (water) faucet running!
  • - شیر آب
  • - tap, faucet, spigot, stopcock, cock, water cock
  • - شیر آب سرد/شیر آب گرم
  • - cold-water faucet or tap/hot-water faucet or tap
  • - شیر آتشنشانی
  • - fire hydrant, fireplug, hydrant
  • - شیر ایمنی
  • - safety valve
  • - شیر تخلیه
  • - petcock
  • - شیر چند راهه
  • - manifold
  • - شیر خودکار
  • - automatic tap or valve
  • - شیر دروازه‌ای
  • - gate tap or valve
  • - شیر را باز کردن
  • - to open the faucet, to let the tap run
  • - شیر را بستن
  • - to close the faucet, to shut the tap
  • - شیر ساچمه‌ای
  • - globe tap or valve
  • - شیر سوزنی
  • - needle tap or valve
  • - شیر فشاری
  • - pressure tap, pressure valve
  • - شیر گاز
  • - gas tap
  • - شیر گذاشتن
  • - to broach, to tap
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی شیر

 • (اسم) مایع غذایی سفیدرنگی که از پستان مادر می تراود
 • shir
 • milk, lacto-, lact-, galacto-
  • - شیر مادر برای نوزاد بهتر است تا شیر گاو
  • - mother's milk is better for a baby than cow's milk
  • - از شیر گرفتن
  • - to wean
  • - بطری شیر کودک
  • - nursing bottle
  • - شیر استرلیزه
  • - sterilized milk, sterilised milk
  • - شیر بز
  • - goat milk
  • - شیر بی‌چربی/شیر کم چربی/شیر رژیمی
  • - skim milk, skimmed milk, fat-free milk
  • - شیر پاستوریزه
  • - pasteurized milk/pasteurised milk
  • - شیر خشک
  • - powdered milk infant formula
  • - شیر خام خوردن، غفلت کردن
  • - to be derelict, to neglect, to be heedless (of), to disregard, to slight
  • - شیر دوشیدن
  • - to milk
  • - شیر غلیظ شده
  • - condensed milk, evaporated milk
  • - شیر کسی خشک شدن
  • - (said of mother's milk) to dry up, to stop lactation
  • - شیر گاو
  • - cow milk
  • - شیر ماک، آغوز
  • - colostrum
  • - شیر مالت
  • - malted milk
  • - شیر مرغ
  • - a rare thing, an impossible or unobtainable thing
  • - شیر هموژنیزه
  • - homogenized milk, homogenised milk
  • - مثل شیر مادر، حلال
  • - lawful, legitimate, like mother's milk
  • - شیر به شیر آوردن، بچه آوردن در فاصله‌ی کوتاه
  • - to have children at short intervals
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی شیر

 • (اسم) (نجوم) برج اسد، ماه مرداد
 • shir
 • Leo

معنی شیر

 • (اسم) (عامیانه) شیرابه
 • shir
 • latex

معنی شیر

 • (اسم) (جانورشناسی) جانور گوشتخوار از تیره‌ی گربه سانان، هژبر
 • shir
 • lion (Panthera leo)
  • - شیر برفی
  • - (snow lion) paper tiger
  • - شیر شدن، تشجیع و تحریک شدن
  • - to be incited or provoked, to be aroused, to become emboldened
  • - شیر کردن، تشجیع و تحریک کردن
  • - to incite, to provoke, to embolden
  • - شیر کوهی
  • - cougar, mountain lion, puma (Puma concolor)
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator