صدف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پوشش آهکی برخی نرم‌تنان
 • فونتیک فارسی

  sadaf
 • اسم
  shell, seashell, mother-of-pearl, shuck, conch, cockle, cockleshell, nacre, theca
  • - صدف دلدیس

  • - a cordate shell
  • - او کنار دریا صدف می‌فروشد.

  • - She sells seashells by the seaside.
 • گونه‌ای از نرم‌تنان که دارای صدف است
 • فونتیک فارسی

  sadaf
 • اسم
  oyster, clam
  • - بستر صدف خوراکی (محل نشو و نمای صدف‌ها در کف دریا)

  • - oyster bed
  • - بخش خوراکی صدف را درآوردن

  • - to shell oysters
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی