مذهب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کیش، دین، فرقه
 • فونتیک فارسی

  mazhab
 • اسم
  religion, creed, faith, belief, church
  • - پیروی او از مذهب

  • - his adherence to religion
  • - پیرو مذهب اسلام

  • - an adherent of Islam
  • - مذهب نشان می‌دهد که بشر باید چگونه به صورت فردی و گروهی زندگی کند.

  • - Religion shows how mankind individually and corporately should live.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مذهب

لغات نزدیک مذهب

پیشنهاد و بهبود معانی