مرتب کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تمیز کردن، منظم کردن
 • فونتیک فارسی

  morattab kardan
 • فعل متعدی
  to put to order, to regulate, to right, to tidy up, to regularize, to order, to fix, to arrange, to assemble, to make, to straighten, to adjust, to dispose, to collocate, to sort, to trim
  • - پرونده‌ها را مرتب کردن

  • - to organize the files
  • - کتابدار کتاب‌ها را در قفسه‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب کرد.

  • - The librarian put to order the books on the shelves alphabetically.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرتب کردن

پیشنهاد و بهبود معانی