موزه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • محل نگهداری و نمایش اشسای باستانی و تاریخی و هنری
 • فونتیک فارسی

  mooze
 • اسم
  museum
  • - نقاشی‌های او در موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

  • - His pictures are on display at the museum.
  • - معلم دانش‌آموزان را با اتوبوس به موزه برد.

  • - The teacher bused the students to the museum.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد موزه

لغات نزدیک موزه

پیشنهاد و بهبود معانی