میخ کوبیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • میخ زدن
 • فونتیک فارسی

  mikh koobidan
 • فعل لازم
  to drive a nail, to spike, to hammer a nail, to nail
  • - او تلاش کرد به دیوار میخ بکوبد اما چکش از دستش سر خورد.

  • - He tried to drive a nail into the wall, but the hammer slipped from his hand.
  • - او نتوانست میخ را راست بکوبد.

  • - She couldn't drive a nail straight.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخ کوبیدن

پیشنهاد و بهبود معانی