پز دادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • فخر فروختن، فخرفروشی کردن، به رخ دیگران کشیدن
 • فونتیک فارسی

  poz daadan
 • فعل لازم
  to show off, to put on airs, to gussy, to flaunt, to roister, to boast
  • - برای پز دادن دانشنامه‌ی دکتری خود را قاب کرده بود.

  • - To show off, he had framed his doctorate diploma.
  • - او برای اینکه پز دانش تاریخی‌اش را در بحث‌های کلاسی بدهد، هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد.

  • - He never misses an opportunity to show off his knowledge of history during class discussions.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پز دادن

پیشنهاد و بهبود معانی