پسر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بچه‌‌ی مذکر
 • فونتیک فارسی

  pesar
 • اسم
  boy, chap, lad, tad, tyke, gossoon, stripling
  • - دهان لق آن پسر ممکن بود همه‌شان را گرفتار کند.

  • - The boy's big mouth could get them all in trouble.
  • - پسر دوست‌داشتنی خانواده

  • - the fair-haired boy of the family
 • فرزند مذکر
 • فونتیک فارسی

  pesar
 • اسم
  son, bairn, male child
  • - پسر عزیزکرده‌ی او

  • - his favored son
  • - پدری که پسر خود را عاق می‌کند.

  • - A father who abdicates his son.
 • عامیانه chap, fellow, guy, dude
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پسر

لغات نزدیک پسر

پیشنهاد و بهبود معانی