پلغ پلغ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • صدای فش که از نوشابه های گاز دار بر می خیزد
  • fizz
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پلغ پلغ

پیشنهاد و بهبود معانی