پیچ جاده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تغییر راستای جاده
 • فونتیک فارسی

  piche jaadde
 • اسم
  a turn in the road
  • - وقتی به پیچ جاده رسیدیم، احساس هیجان کردم.

  • - As we approached the turn in the road, I felt a sense of excitement.
  • - وقتی به پیچ جاده رسیدیم، راننده از سرعتش کاست.

  • - The driver slowed down as we approached a turn in the road.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیچ جاده

پیشنهاد و بهبود معانی