چربی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • روغن
 • فونتیک فارسی

  charbi
 • اسم
  fat, oil, tallow, drippings, grease, shortening, lard, adipose, lipo-, lip-, adip-, ole-
  • - چربی به‌صورت لایه‌ای روی سوپ بسته بود.

  • - The fat had congealed into a layer on top of the bowl of soup.
  • - رژیم غذایی پر از چربی و گوشت آدم را چاق می‌کند.

  • - A diet rich in oil and meat will make a person fat.
  • - این صابون چربی را می‌برد.

  • - This soap cuts grease.
 • چرب بودن
 • فونتیک فارسی

  charbi
 • اسم
  fatness, oiliness, unctuousness, greasiness
  • - چربی استیک بریدنش را سخت کرده بود.

  • - The fatness of the steak made it difficult to cut through.
  • - چربی پوستم باعث جوش مداوم می‌شود.

  • - The oiliness of my skin is causing frequent breakouts.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چربی

لغات نزدیک چربی

پیشنهاد و بهبود معانی