فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Association

əˌsoʊsiˈeɪʃn əˌsəʊsiˈeɪʃn / / əˌsəʊʃi-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  associations

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  شرکت، انجمن، اتحاد، پیوستگی
  • - It was in London that he started his long association with communists.
  • - در لندن بود که همبستگی دراز مدت خود با کمونیست‌ها را آغاز کرد.
  • - I will cooperate with him as long as our business association lasts.
  • - تا هنگامی که وابستگی تجاری‌مان ادامه داشته باشد با او همکاری خواهم کرد.
  • - The British Medical Association
  • - انجمن پزشکی بریتانیا
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد association

 1. noun group with common interest or pursuit
  Synonyms: affiliation, alliance, band, bunch, circle, clan, clique, club, coalition, combination, combo, company, confederacy, confederation, congress, cooperative, corporation, crew, crowd, family, federation, fellowship, fraternity, gang, guild, hookup, league, mob, order, organization, outfit, partnership, pool, rat pack, ring, society, sodality, sorority, syndicate, tie-in, tie-up, tribe, troops, troupe, union, zoo
 2. noun friendship
  Synonyms: acquaintance, acquaintanceship, affiliation, agreement, assistance, camaraderie, companionship, comradeship, conjunction, cooperation, familiarity, fellowship, fraternization, frequenting, friendliness, hookup, intimacy, membership, participation, partnership, relation, relationship
  Antonyms: aloneness, antagonism, disunion, isolation, opposition, rivalry, seclusion, separation, solitude
 3. noun mental connection
  Synonyms: bond, combination, concomitance, concordance, connotation, correlation, identification, impression, joining, juxtaposition, linkage, linking, lumping together, mixing, mixture, pairing, recollection, relation, remembrance, tie, train of thought, union
  Antonyms: disassociation, division, separation

ارجاع به لغت association

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «association» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/association

لغات نزدیک association

پیشنهاد بهبود معانی