Dice معنی

daɪs daɪs daɪs
آخرین به‌روزرسانی:
 • Noun Plural
  تاس، (در بازی نرد و غیره) تاس
  • - a pair of dice
  • - یک جفت تاس
 • Noun
  (هر بازی که در آن تاس به کار رود) تاس بازی، قاپ بازی
 • Verb - transitive
  باختن (در قمار با تاس)
 • Verb - transitive
  غذا و آشپزی بریدن به قطعات کوچک، (مواد غذایی را) قطعه قطعه کردن
  • - diced potatoes
  • - سیب‌زمینی بریده‌شده به صورت مکعب‌های ریز
  • - diced bread
  • - نان کاب‌شده (خردشده)
  • - The dice is cast.
  • - تاس ریخته شده است (سرنوشت تعیین شده است).
  • - to play dice
  • - در بازی تاس‌دار شرکت کردن، تاس‌بازی کردن
  • - We diced for dinner in the restaurant.
  • - سر شام در رستوران تاس انداختیم.
  • - He diced himself into debt.
  • - با باختن در قمار خود را مقروض کرد.
  • - diced leather
  • - چرم با طرح شطرنجی
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • Verb - intransitive
  تاس بازی کردن
  • - to roll (or cast or throw) the dice
  • - تاس ریختن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dice

 1. Noun cubes
  Synonyms: counters, bones, ivories, tombstones, shakers, craps, pair of dice

Idioms

 • dice with death

  خود را به خطر انداختن، با جان خود بازی کردن

 • load the dice

  1- تاس تقلبی به کار بردن 2- کلاه سر کسی رفتن یا گذاشتن

لغات نزدیک dice