Go About One's Business

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    به کار و بار خود پرداختن (و کاری به کار دیگران نداشتن)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک go about one's business

پیشنهاد و بهبود معانی