«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Is معنی

  • American English phonetic: s / / z / / əz
  • British English phonetic: s / / z / / əz
  • (Noun) (Adverb) (سوم شخص مفرد و زمان حال فعل be)، است، هست

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator