Let Loose (with) معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    1- رها کردن، آزاد کردن 2- بیرون دادن، در کردن، ول دادن، ول کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک let loose (with)