معنی آن

  • aan
  • instant, moment
  • that, [lit.] the former

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary