معنی اولین

  • avvalin
  • first, foremost (used before a noun)

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary