معنی حرارت

  • haraarat
  • fervency, fire, heat, oomph, passion, temperature, thermo-, verve, vigor, vigour, warmth

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary