معنی درجه

  • dara(e)je
  • degree, honours, grade, rank

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary