معنی را

  • raa
  • [particle serving as a sign of the (definite) direct object]

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary