معنی سازگار

  • saaz[e]gaar
  • agreeable, wholesome, sociable

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary