معادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • معدن‌ها
 • فونتیک فارسی

  ma'aaden
 • اسم جمع
  mines
  • - اقتصاد شهر به شدت به معادن متکی بود.

  • - The town's economy relied heavily on the mines.
  • - معدنچیان بی‌وقفه در اعماق تاریک معادن کار می‌کردند.

  • - The miners worked tirelessly in the dark depths of the mines.
 • خزانه‌ها
 • فونتیک فارسی

  ma'aaden
 • اسم جمع
  treasure houses, treasuries, fonts, coffers
  • - معادن دانش

  • - treasure houses of knowledge
  • - موزه‌ی بریتانیا و لوور معادن هنر و آثار باستانی‌اند.

  • - The British Museum and Louvre are treasure houses of art and antiquities.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معادن

لغات نزدیک معادن

پیشنهاد و بهبود معانی