مهارت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • استادی، چابکی
 • فونتیک فارسی

  mahaarat
 • اسم
  skill, dexterity, address, adeptness, expertness, adroitness, dexterousness, mastership, mastery, finesse, deftness, skillfulness, ambidexterity, prowess, professionalism, facility, art, attainment, touch, competence, technique, virtuosity, -ship, -manship
  • - مهارت او مرا حیران کرد.

  • - His skill left me awe-struck.
  • - می‌تواند با مهارت زیادی گیتار بزند.

  • - She can pick a guitar with great skill.
  • - در حل مسئله‌ای مهارت به کار بردن

  • - to apply skill in solving a problem
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مهارت

لغات نزدیک مهارت

پیشنهاد و بهبود معانی