میوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بار درخت، ثمره‌ی درخت
 • فونتیک فارسی

  mive
 • اسم
  گیاه‌شناسی fruit, fructi-, carpo-
  • - سبد حاوی میوه

  • - a basket containing fruit
  • - درخت میوه داد.

  • - The tree bore fruit.
  • - یک کاسه پر از میوه

  • - a bowl full of fruits
  • - با دو پاکت پر از میوه از فروشگاه خارج شد.

  • - He went out of the store with two sacks full of fruits.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد میوه

لغات نزدیک میوه

پیشنهاد و بهبود معانی