پیش احتراق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • موتورهای درونسوز
  • preignition
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش احتراق

پیشنهاد و بهبود معانی