پیل پیکر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pilpeykar
  • elephantine, monster, stalwart
  • عامیانه strapping
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیل پیکر

پیشنهاد و بهبود معانی