Leave (someone) In The Lurch معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    در موقعیت بسیار بدی قرار دادن، در معرض خطر (و غیره) قرار دادن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک leave (someone) in the lurch