معنی بدون

  • a-, absent, devoid, ex-, free, free _, in-, wanting, minus, sans, un-, without

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary