معنی دارای

  • ant _, arian _, ate, be-, en _, of, ic _, in, ous _, tious _, y

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator