معنی عنوان

 • (اسم) (جمع آن عنوان ها، عناوین، عنوانات است) آنچه موجب شناسایی چیزی شود، لقب، اَنگ
 • onvaan
 • surname, label, epithet, style, capacity, caption, appellation, designation
  • - او معتقد است که فقط پزشکان باید از عنوان دکتری استفاده کنند
  • - he believes that only physicians should use the title of "doctor"
  • - عنوان‌های زیرِ عکس‌های این کتاب
  • - the captions under the pictures of this book
  • - به او عنوان "پدر ملت" را نیز داده‌اند
  • - they have also given him the epithet "father of the nation"
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی عنوان

 • (اسم) سر تیتر، سر مقاله
 • onvaan
 • title, heading, rubric, head, banner, headline, sobriquet
  • - مقاله‌ای تحت عنوان "بهترین دوست"
  • - an article under the heading "the best friend"
  • - عنوان کتاب اخیر او چیست؟
  • - what is the title of his recent book?
  • - روزنامه‌ها با عنوان‌های درشت آغاز جنگ را آغاز کردند
  • - newspapers announced the outbreak of war under large headlines
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی عنوان

 • (اسم) موضوع، مقوله
 • onvaan
 • topic, subject (of an article)

معنی عنوان

 • (اسم) نشانی، آدرس، نشانه
 • onvaan
 • address
  • - عنوان روی پاکت
  • - the address on the envelope
  • - نامه‌ای به عنوان شما ارسال شده است
  • - a letter has been sent to your address

معنی عنوان

 • (اسم) بهانه، دلیل
 • onvaan
 • excuse, reason, pretext
  • - به چه عنوان این عمل قبیح را انجام می‌دهی؟
  • - under what excuse are you committing this heinous act?
  • - به عناوین مختلف، تحت عناوین گوناگون
  • - under various pretences or guises, for various reasons, of various grounds
  • - به هر عنوان
  • - under any pretexts or reason, for any reason, on any grounds
  • - به هیچ عنوان
  • - under no circumstances, no way, never
  • - عنوان فرعی
  • - subtitle
  • - عنوان قهرمانی
  • - championship, crown
  • - عنوان‌های اشرفی
  • - aristocratic titles
  • - عنوان‌های افتخاری
  • - honorific titles
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary