مخزن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خزینه، انبار
 • فونتیک فارسی

  makhzan
 • اسم
  reservoir, store, storage, bulb, depot, warehouse, depot, magazine, storehouse, receptable, tank, repository, accumulator, barrel, canister, bomb, bunker, bay
  • - جریان تنظیم‌شده‌ی آب از مخزن به لوله‌ها

  • - the controlled flow of water from the reservoir into the pipes
  • - مخزن را دوباره پر از آب کردن

  • - to renew water in a tank
  • - ذخیره‌ی روبه‌کاهش آب در این مخزن باعث نگرانی ساکنان شده است.

  • - The dwindling supply of water in the reservoir has caused concern among residents.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مخزن

لغات نزدیک مخزن

پیشنهاد و بهبود معانی